Algemene voorwaarden

 

EERSTE – DE HUURDER zal het contractvoertuig alleen en uitsluitend toewijzen aan de service van een individueel gebruik en / of rondleiding, waarbij het verboden is om het doel voor enig ander gebruik te variëren.
Het onjuiste gebruik van een gogochopper voertuig en het niet naleven van de regels van de weg zijn alleen de verantwoordelijkheid van de bestuurder die onderhevig is aan dit huurcontract met de verhuurder. De
verhuurder is vrijgesteld van elke onvoorzichtigheid die de bestuurder tijdens de duur van dit contract zou kunnen veroorzaken.

TWEEDE – GEBRUIK: Het is verboden voor de huurder het voertuig waarop dit contract betrekking heeft geheel of gedeeltelijk over te dragen, uit te lenen of te subleasenten gunste van derden, waarbij de
verhuurder het recht heeft om dit contract te beëindigen mocht dit wel het geval zijn. De verhuurder is in geen geval verantwoordelijk voor een andere persoon dan de bestuurder die geautoriseerd is door het
inhuren van deze service. De gogochopper voertuigen worden compleet gereviseerd en in perfecte staat geleverd, zodat de huurder de verplichting heeft om het gogochopper voertuig in dezelfde staat terug te brengen als dat
deze werd afgeleverd. Eventueel ontstane schade wordt door de huurder betaald en wordt verrekend met de borgtocht van het contract. In geval van diefstal, verlies of enig ander item gedurende de looptijd van dit
contract, is de huurder verplicht om de verhuurder 100% van de totale waarde van het gogochopper voertuig binnen 48 uur te betalen.

DERDE – DUUR: Het contract kan aan het einde van de overeenkomst worden hernieuwd, indien beide partijen dit overeenkomen. Als er geen verlenging is, ia de huurder verplicht om het voertuig in dezelfde staat te
retourneren als deze werd afgeleverd.

VIERDE – PRIJS: De overeengekomen prijs voor de huur van het voertuig wordt in rekening gebracht bij levering van het voertuig en ondertekening van dit document.

VIJFDE – SNELHEID EN WEGEN: De maximale toegestane snelheid met de gogochopper bedraagt 25 km/u, deze snelheid mag in geen geval overschreden worden. Voor de gogochopper Quad gelden de algemene
verkeerswetten in Nederland. Ook deze mogen in geen geval overschreden worden. gogochopper laat het gebruik van auto(snel)wegen niet toe omdat deze wettelijk verplicht zijn gebruik te maken van de fietspaden
in Nederland. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik of niet-naleving van deze clausule.

ZESDE – DE HUURDER ontvangt het voertuig in perfecte staat en gebruik inclusief kenteken en de WA-verzekering op het voertuig.

ZEVENDE – Het is de verhuurder verplicht om de buitenkant van het voertuig schoon te houden en dagelijks de batterij, remmen en het voertuig te checken.

ACHTSTE – Elke schade of breuk die optreedt tijdens de looptijd van dit contact, in het voertuig, moet worden gerepareerd of vervangen zijn op kosten van de huurder

NEGENDE – Overtredingen van verkeer, ongevallen en botsingen gepleegd door de huurder en die overeenkomen met het voertuig, vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder welke tevens alle kosten en
schade draagt.

TIENDE – DE HUURDER betaalt een borg middels cash of creditcard, als garantie voor de omgang met het voertuig, welke aan het einde van het contract zal worden geretourneerd na verificatie
van het schadeloos terug brengen van het voertuig. De verhuurder is niet verplicht rente over dit bedrag te betalen.

ELFDE – DE VERHUURDER behoudt zich het recht voor om dit contract te beëindigen wegens schending van één van de bovenstaande clausules door de huurder.

Chat openen
Hallo
Kunnen we je helpen?